Overeenkomst over het gebruik van het Extranet van Miele

tussen
Miele & Cie. KG, Gütersloh
vertegenwoordigd door zijn filiaal in Belgiė
Miele N.V. Hof te Bollebeeklaan 9
1730 Mollem
- hierna MIELE genaamd -

en de aangemelde handelspartner - hierna HANDELSPARTNER genaamd -
-

Voorafgaande opmerkingen

MIELE heeft het Extranet MIELE ontwikkeld, waarlangs de zakelijke processen op het internet tussen MIELE en zijn handelspartners kunnen worden afgehandeld.
De HANDELSPARTNER wenst het extranet van MIELE te gebruiken en hiervoor de toegangsautorisatie te verkrijgen.
Bijgevolg wordt het volgende overeengekomen:

§1 Door MIELE geleverde prestaties

 1. MIELE stelt het extranet aan de HANDELSPARTNER ter beschikking en verleent de HANDELSPARTNER de toegangsautorisatie door de toekenning van een user-ID en een paswoord. Deze gegevens voor de toegangsautorisatie worden aan de HANDELSPARTNER na afsluiting van deze overeenkomst meegedeeld.


 2. De HANDELSPARTNER draagt de eventuele kosten voor zijn eigen internettoegang. Voor het gebruik van de ter beschikking gestelde extranetservice worden door Miele geen commissies aangerekend.


 3. MIELE zal ernaar streven om alle op het extranet gepubliceerde productgegevens en inlichtingen zo recent mogelijk te houden.

§2 Verplichtingen van de HANDELSPARTNER

 1. De HANDELSPARTNER verplicht zich ertoe de gegevens voor de toegangsautorisatie vertrouwelijk te behandelen en deze niet aan derden kenbaar te maken. Indien deze toegangsgegevens aan de eigen medewerkers worden doorgegeven, dient de HANDELSPARTNER zijn medewerkers eveneens tot een vertrouwelijke behandeling van deze gegevens te verplichten.


 2. De HANDELSPARTNER verplicht zich ertoe het extranet op een manier te gebruiken die voldoet aan de rechtsorde, in het bijzonder wat betreft de rechten op het gebied van copyright, concurrentieregels en merkbescherming.


 3. De HANDELSPARTNER verplicht zich er verder toe geen daden te stellen die het aanzien en de reputatie van Miele zouden kunnen schaden.


 4. De HANDELSPARTNER dient alle symbolen en merknamen van Miele in de originele vorm te laten en mag deze niet wijzigen.


 5. De HANDELSPARTNER aanvaardt de momenteel van toepassing zijnde verkoop- en leveringscondities van Miele, die trouwens ook op de facturen en leveringsbonnen staan vermeld. Hij dient deze te respecteren.

§3 Uitsluiting van garantie en aansprakelijkheid langs de kant van MIELE

 1. MIELE zal ernaar streven de technische toegankelijkheid van het extranet evenals de functies op het gebied van gegevenstransmissie constant operationeel te houden en de actualiteit van de gepubliceerde productgegevens en inlichtingen te verzorgen.


 2. MIELE zal er verder naar streven de functionaliteit van de gebruikte software met de in de handel gebruikelijke zorgvuldigheid te garanderen en deze virusvrij te houden.


 3. Echter, MIELE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor storingen tijdens het gebruik van het extranet, die worden veroorzaakt door technische moeilijkheden tijdens het beschikbaar stellen bij MIELE of door om het even welke transmissieproblemen. Verder is MIELE niet aansprakelijk voor onopzettelijke schade of met virussen besmette software bij de gebruikers.


 4. Verder geeft MIELE geen garantie voor de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van deze via het extranet toegankelijk gemaakte gegevens. Omdat de gegevens gratis ter beschikking worden gesteld, wijst MIELE uitdrukkelijk alle vormen van aansprakelijkheid van de hand, voor zover er geen sprake is van opzet of nalatigheid.


 5. MIELE is niet verantwoordelijk voor het succes van de respectieve toegang tot het extranet en sluit elke vorm van aansprakelijkheid uit voor storingen die bij de HANDELSPARTNER tijdens het respectieve gebruik van het extranet kunnen optreden.

§4 Looptijd

 1. Zolang MIELE de extranetservice aanbiedt, zal deze overeenkomst in eerste instantie voor onbepaalde duur worden gesloten. De opzegging van deze overeenkomst door MIELE is omwille van zwaarwichtige redenen op elk moment en met onmiddellijke ingang mogelijk. Een zwaarwichtige reden zou in het bijzonder een inbreuk op de voormelde verplichtingen kunnen zijn waartoe de HANDELSPARTNER zich heeft geėngageerd.


 2. De handelspartner kan de overeenkomst op elk moment opzeggen. Hij dient MIELE hierover schriftelijke te informeren wanneer hij het gebruik van het extranet wenst stop te zetten.


§5 Salvatorische clausule

Indien een van de bepalingen in deze overeenkomst niet langer van toepassing is of wordt dan wel indien de overeenkomst een of meer lacunes bevat,
blijven de overige bepalingen in deze overeenkomst van kracht.
In de plaats van de niet langer van toepassing zijnde bepaling wordt een van toepassing zijnde bepaling, die de door de partijen gewenste bepaling het meest benadert, als overeengekomen beschouwd; hetzelfde is van toepassing ingeval van lacunes.

§6 Bevoegde rechtbanken, plaats van levering

De contractuele partijen uiten de oprechte wens deze samenwerking loyaal en met wederzijds vertrouwen vorm te geven en dienen te pogen eventuele geschillen op basis van of in verband met deze overeenkomst in der minne te regelen. De plaats van levering is Asse. De rechtbanken van Asse zijn eveneens bevoegd.

§7 Overige bepalingen

De rechten in deze overeenkomst zijn niet overdraagbaar. Wijzigingen aan deze overeenkomst dienen schriftelijk te gebeuren. Aanvullende mondelinge overeenkomsten zijn niet getroffen.

Mollem, 31.10.2005
Miele & Cie. KG
VG Belgien